Home arrow Frontpage
Over SGES
Image De Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) is officieel opgericht op 1 augustus 1997 en is de Surinaamse monumentenzorg. Haar primaire doelstelling is het leveren van een bijdrage aan de monumentenzorg in Suriname in het algemeen en het scheppen van organisatiestructuren alsmede goede condities ter optimalisering van het monumentenbeheer. De SGES heeft een adviserende taak tbv het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Voorts heeft SGES een dienstverlenende taak inzake wet- en regelgeving.

Paramaribo is in 2002 op de werelderfgoedlijst geplaatst. In het beleid van het UNESCO World Heritage Centre, de beheerder van de Werelderfgoedlijst, is voorlichting en bewustwording een van de strategische doelstelling. Als sitemanager van de werelderfgoedsite Paramaribo heeft de SGES daar een cruciale taak in.

SGES is direct betrokken bij de revitalisering van de historische binnenstad en het behoud van het gebouwd erfgoed. Financieel is deze stichting gedeeltelijk afhankelijk van het MINOV en via eigen verworven middelen, dit zijn vooral giften uit binnen- en buitenland. De SGES functioneert grotendeels vanuit de overheid en zoekt fondsen en vormen van assistentie bij de International Development Bank (IDB), de Nederlandse Overheid en UNESCO. Er kan een beroep op deze fondsen worden gedaan als er middels de SGES projecten worden ingediend.

De SGES is een keyplayer waar het gaat om samenwerkingsverbanden met Nederland. In de uitvoering van het beleidskader Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed, ondertekend door Surinaamse minister van O&V en de Nederlandse Staatssecretaris voor Cultuur in 2001, vervult de SGES een coördinerende en intermediërende rol voor de sector gebouwd erfgoed. Juni 2005 heeft de Republiek Suriname met de gemeente Amsterdam de Overeenkomst tot samenwerking voor de periode 2006-2010 afgesloten. Ook daarin is aan de SGES een voortrekkersrol toebedeeld.

Behoud van erfgoed krijgt in de visie van de SGES meerwaarde als een gemeenschap doordrongen is van het belang ervan en dat gebeurt door de gemeenschap er zelf bij te betrekken. De restauratie van het Nola Hatterman Instituut is daar een goed voorbeeld van. Een essentieel onderdeel van restauratie was immers publieksvoorlichting. De SGES denkt met haar website die doelstelling dichterbij te kunnen brengen.

spacer